خانه » بایگانی برچسب : ازمون غیر مخرب

بایگانی برچسب : ازمون غیر مخرب

استخراج شناسايي و مقايسه اجزای شيميايي مواد آلي موجود در پوست و چوب اکاليپتوس به روش کروماتوگرافي گازی و طيف سنجي جرمي

1079-1(woodic.ir)

اين تحقيق با هدف استخراج، شناسايی و مقايسه اجزای شيميايی مواد آلی موجود در مواد استخراجی پوست و چوب گونه اکاليپتوس کاملدولنسيس انجام شد. به اين منظور سه اصله درخت سالم از جنگلهای نوشهر قطع و نمونه ها به آرد چوب تبديل شود . سپس مواد استخراجی محلول در حلال استون بر طبق آزمونهای استاندارد TAPPI تهيه و بعد به ... ادامه مطلب »