خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » خمیر و کاغذ » فرھنگ لغت تخصصي صنعت خمیر و كاغذ

فرھنگ لغت تخصصي صنعت خمیر و كاغذ

فرهنگ لغت تخصصی خمیر و کاغذ

تصمیم به تهیۀ یک واژه نامۀ تخصصی و کاربردي براي صنعت خمیر و کاغذ مربوط می شود به علاقۀ اینجانب به تهیه واژه نامه اي که هم در بخش تولید و بهره برداري صنایع خمیر ، کاغذ و مقوا و هم در دانشکده هاي تخصصی چوب و کاغذ و سلولزي کشور کاربردداشته باشد. ضمن آنکه نیاز کارشناسان، متخصصین، دانشجویان و محققین علاقه مند به این صنعت به چنین منبعی نیز کاملاً احساس می شد. در این واژه نامه جدید سعی شده است تا مجلد ي کاربردي، مختصر و در عین حال مشتمل بر بیش از ۷۰۰۰ واژه تخصصی و عمدتاً به صورت غیر تشریحی تهیه شود، تا دانشجویان و متخصصین صنعت خمیر وکاغذ بتوانند آنرا همراه خود داشته و به راحتی آن راحمل نمایند. لذا اقدام به تهیه این واژه International Glossary of ” نامه بر اساس ترجمه و استفاده از کتاب تالیف آقایان “Technical Terms for the Pulp and Paper Industry که به پنج زبان صنعتی و Leonard E. Hass و Paul D. Van Derveer علمی دنیا تهیه شده بود، نمودم.

لینک دانلود فایل فرھنگ لغت تخصصي صنعت خمیر و كاغذ

جوابی بنویسید