درجات کاغذ و مقوا

علم و تکنولوژي کاغذ سازي

کاغذسازي یک تکنولوژي چند بعدي و گسترده می باشد؛ که در سالهاي اخیر بطور شگرف و چشمگیري توسعه یافته است. در این زمینه پیشرفتهاي عمده و مهمی در همه سطوح کاغذسازي اتفاق افتاده است، از جمله این پیشرفتها شامل، مواد اولیه خام، تکنولوژي تولید، فرایندهاي کنترل و محصولات نهایی است. پیچیدگی فرایندها، مقیاس اجرایی و سرعت تولید، امکان اندکی را براي خطا و یا بدعمل کردن باقی گذارده است. کاغذسازي مدرن، بدون فرماندهی و رهبري شایسته ء متغیرهاي زیاد، از تکنولوژي ها، بخصوص کنترل فرایندهاي پیشرفته و روشهاي تشخیص و شناخت، امکان پذیر نخواهد بود. نه تنها تکنولوژي پیشرفت کرده است، بلکه همچنین مواد اولیه و خواص محصول، بطور قابل ملاحظه اي بهبود یافته است. دگرگونی هاي ناهمگون مواد خام صنعتی و مهارت هاي خمیرسازي و فرایندهاي کاغذسازي، نیازمند شناخت و فهم عمیق از مکانیسم هاي پیچیدهء مورد بحث در این زمینه می باشد.

لینک دانلود فایل 

جوابی بنویسید