اصلاح حرارتی چوب

اصلاح حرارتی چوب

بطور کلی در مورد مطالعات تحقیقاتی براساس آزمایشهایی در مورد اصلاح (بهسازی) گرمایی چوب می باشد که موضوع تجاری کردن فرایند عملیات حرارتی که در بخش ٨ به جزییات آن پرداخته شده است نیز مطرح میگردد. از میان تمامی فرایندهای اصلاح چوب که موردمطالعه قرار گرفته اند، اصلاح (بهسازی) گرمایی از لحاظ تجاری پیشرفته ترین فرایند می باشد. مدتهاست که اصلاح گرمایی (حرارتی) که به عنوان شیوه ای بالقوه در امر ارتقاء ثبات فرم چوب و همچنین افزایش مقاومت آن Tiemann .

دانلود فایل

جوابی بنویسید