خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » تعاریف و اصطلاحات مکانیک چوب

تعاریف و اصطلاحات مکانیک چوب

این مطلب شامل واژه‏ ها و اصطلاحات مربوط به خواص مکانیکی چوبها و فرآورده‏های چوبی همراه با فرمول های مورد استفاده میباشد .

خواص مکانیکی چوب :

 به مجموعه خواصی که چوب در مقابل نیروهای وارده به آن در جهت عمود به الیاف یا موازی با الیاف از خود نشان میدهد , اطلاق میشود .

مدول الاستیسیته ( مدول ارتجاع ) چوب :

 عبارتست از نسبت بین نیروی وارد بر واحد سطح چوب و قابلیت ارتجاع چوب

مقاومت چوب به ضربه ( مقاومت چوب در برابر خمش دینامیک)

 عبارتست از مقاومتی که چوب هنگام وارد آمدن یک نیروی ناگهانی کاری برحسب کیلوگرم تا حد گسیختگی الیاف از خود نشان میدهد .

مقاومت چوب به کشش موازی با الیاف

 عبارتست از مقاومت چوب برحسب کیلوگرم برسانتیمتر مربع در برابر کشش موازی با الیاف آن حدگسیختگی الیاف که معمولا میزان آن از مقاومت چوب در مقابل سایر انواع کشش بیشتر است . این مقاومت معمولا در آزمایشگاهها کمتر اندازه‏گیری میشود .

مقاومت چوب به کشش عمود به الیاف :

 عبارتست از مقاومتی که چوب برحسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در مقابل کشش در جهت عمود به الیاف آن تا حد گسیختگی الیاف از خود نشان میدهد این مقاومت در آزمایشگاهها بیش از مقاومت در مقابل سایر انواع کشش مورد آزمون و اندازه‏گیری قرار میگیرد .

مقاومت به قیچی شدن :

 هرگاه قسمتی از قطعه چوبی کاملا ثابت و قسمت دیگر آزاد باشد نیروئی که روی قسمت آزاد آن وارد میآید سبب قیچی شدن آن میگردد ( مانند تیری که قسمتی از آن در داخل بالکن ثابت بوده و قسمت دیگر آن آزاد است )

 

جوابی بنویسید