خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » بررسی تاثير نرمه‌های فيبری کاتيونی شده خمير شيميائی – مکانيکی CMP بر خواص خمير کاغذ روزنامه

بررسی تاثير نرمه‌های فيبری کاتيونی شده خمير شيميائی – مکانيکی CMP بر خواص خمير کاغذ روزنامه

www.woodic.ir

چکيده

در اين پژوهش، توليد نرمه‌هاي فيبري کاتيوني شده خمير شيميائي – مکانيکي CMP و تاثيرآن بر خواص خمير کاغذ روزنامه مورد بررسي قرار گرفت. با استفاده از دستگاه آبگيري ديناميکي(DDJ) نرمه‌هاي فيبري از خمير CMP جدا و با انجام واکنش‌هاي شيميائي با مکانيسم همبسپارش پيوندي، گروه­هاي کاتيوني بر روي نرمه‌هاي الياف مستقر و بار الکتريکي سطوح ذرات نرمه‌هاي الياف کاتيوني گرديد. نرمه‌هاي فيبري کاتيوني شده به تنهائي و نيز به همراه ماده پليمري کمک نگهدارنده پلي اکريل آميد کاتيوني و در سه سطح مصرف به خمير کاغذ اضافه شدند. خواص مربوط به قابليت آبگيري خمير (درجه رواني) و مقدار ماندگاري در گذر نخست به همراه تغييرات پتانسيل زتا و نياز کاتيوني آب زير صافي اندازه‌گيري و با مقادير شاهد يعني خواص خمير با استفاده از پليمر پلي اکريل آميد کاتيوني به تنهائي (ماده کمک نگهدارنده فعلي کارخانه صنايع چوب وکاغذ مازندران) مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج حاصله نشان دادند که نرمه‌هاي فيبري کاتيوني شده خمير CMP اگرچه به تنهائي قادر به افزايش شاخصه‌هاي کيفي خمير کاغذ روزنامه نشده‌اند ولي استفاده آنها به همراه ماده کمک نگهدارنده پليمري پلي اکريل آميد کاتيوني، باعث افزايش کيفيت خواص خمير گرديد. در واقع نرمه‌هاي فيبري کاتيوني شده خمير CMP نقش هم افزائي در بهبود عملکرد اين پليمر داشته‌اند و بنابراين جهت افزايش قابليت آبگيري و مقدار ماندگاري خمير روزنامه مي‌توان مصرف نرمه‌هاي فيبري کاتيوني شده را به همراه پليمر پلي اکريل آميد کاتيوني توصيه نمود.

 

لینک دانلود فایل مقاله بررسی تاثير نرمه‌های فيبری کاتيونی شده خمير شيميائی – مکانيکی CMP بر خواص خمير کاغذ روزنامه

جوابی بنویسید