خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » ساقه نی در ساخت خمیر کاغذ

ساقه نی در ساخت خمیر کاغذ

www.woodic.ir

چکیده 

گیاه نی می تواند به عنوان یک ماده لیگنوسلولزی غیرچوبی ارزان، مناسب و تجدید شونده در صنایع سلولزی خصوصا صنایع خمیر و کاغذ مورد استفاده قرار گیرد . نی دارای دو جنس Phragmits Communis وArundo Donax  بوده و در خانواده گندمیان (Graminaceae) قرار دارد. این تحقیق به منظور بررسی خواص آناتومی و شیمیایی نی معمولی (P Communis) در منطقه یساقی بندر ترکمن انجام گرفت. در بررسی خواص آناتومی نی: میانگین طول الیاف، قطرکلی، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی گره و میان گره اندازه گیری شد. برای مثال این مقادیر به ترتیب ۹۹/۰ میلی متر، ۸۳/۱۹میکرون، ۷۵/۱۶ میکرون و۵۴/۱ میکرون برای گره و به ترتیب ۸۹/۱ میلی متر، ۳۳/۱۹ میکرون، ۵۸/۱۶میکرون و ۳۷۵/۱ میکرون برای میان گره بدست آمد. در این تحقیق الیاف میان گره نسبت به گره بلندتر بودند در صورتی که الیاف گره قطر کلی، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره بیشتری نسبت به الیاف میان گره داشتند. در بررسی خواص شیمیایی، میانگین درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر برای گره به ترتیب ۲۶۵/۳۹، ۲۵/۲۶، ۵۸۵/۲ و۹۹۷/۲ درصد و برای میان گره به ترتیب ۷۱۵/۴۵،۲۴، ۷۹/۱ و ۲۲۳/۲ درصد بدست آمد. همچنین در آزمایش بدست آوردن مواد قابل حل در سود یک درصد، میانگین درصد مواد استخراجی برای گره ۲/۳۴ درصد و برای میان گره ۷۲/۳۲ درصد بدست آمد. نتایج نشان داد بخش میان گره نی به لحاظ ترکیبات شیمیایی و به خاطر دارا بودن سلولز بیشتر، مواد استخراجی، خاکستر، مواد قابل حل در سود یک درصد و لیگنین کمتر نسبت به گره برای خمیرسازی مناسب تر و مطلوب تر است. در حالی که گره از نظر داشتن الیاف بلندتر مطلوبیت دارد.

 

لینک فایل دانلود مقاله ساقه نی در ساخت خمیر کاغذ

جوابی بنویسید