خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » بررسی امکان تهیه خمیر کاغذ از ساقه پنبه به روش سودا

بررسی امکان تهیه خمیر کاغذ از ساقه پنبه به روش سودا

 

www.woodic.ir

چکیده

ضایعات حاصل از برداشت محصولات کشاورزی، ساقه محصولاتی همانند کاه گندم، کاه برنج، ساقه پنبه، ساقه ذرت، ساقه آفتاب گردان، تنباکو و حبوبات و کلزا و … می باشند. ساقه این محصولات بین ۵۵%-۳۵% محتوی الیاف مورد استفاده برای صنایع کاغذ سازی می باشد که هم ارزش با محتوی الیاف گونه های درختان پهن برگ می باشد. به منظور تعیین خصوصیات الیاف، خواص شیمیایی و خمیر کاغذ دهی ساقه پنبه بررسی های زیر به عمل آمد: در بررسی خصوصیات الیاف ، میانگین طول الیاف ، قطر کلی الیاف ، قطر حفره سلولی، و ضخامت دیواره سلول به ترتیب برابر با ۸۳۹ ، ۴۷/۲۴ ، ۴۳/۱۶ و ۰۲/۴  میکرون اندازه گیری شد. بر اساس اندازه گیری های انجام گرفته  ضریب در هم رفتگی ، ضریب انعطاف پذیری و ضریب مقاومت در برابر پاره شدن به ترتیب برابر با ۲۸/۳۴ ، ۱۴/۶۷  و ۹۳/۴۸  محاسبه شد.  میانگین مقدار سلولز۸۳/۴۷% ، لیگنین ۶۶/۲۱%، مواد استخراجی محلول در الکل – استن ۱۳/۲% و خاکستر ساقه پنبه ۸۳/۲%  اندازه گیری شد. خشک ساقه پنبه برابر با ۴۲/۰ گرم بر سانتی متر مکعب و جرم مخصوص بحرانی ۳۹/۰   گرم بر سانتی متر مکعب اندازه گیری شد. درصد پوست در ساقه پنبه به میزان ۳۴/۲۷% محاسبه گردید. در بررسی خواص خمیر کاغذ دهی از ساقه پنبه با پوست و بدون پوست، درجه حرارت پخت ۱۴۰ ، ۱۶۰ و ۱۸۰ درجه سلسیوس و زمان پخت ۳۰ ، ۴۰ و ۵۰ دقیقه و به روش سودا استفاده شده است. نسبت مایع پخت ۵ به ۱ و قلیائیت فعال ۲۰% به طور ثابت در تمام مراحل تهیه خمیر کاغذ در نظر گرفته شد.

 

لینک دانلود فایل مقاله بررسی امکان تهیه خمیر کاغذ از ساقه پنبه به روش سودا

جوابی بنویسید