خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » شیمی چوب » استخراج شناسايي و مقايسه اجزای شيميايي مواد آلي موجود در پوست و چوب اکاليپتوس به روش کروماتوگرافي گازی و طيف سنجي جرمي

استخراج شناسايي و مقايسه اجزای شيميايي مواد آلي موجود در پوست و چوب اکاليپتوس به روش کروماتوگرافي گازی و طيف سنجي جرمي

استخراج، شناسايي و مقايسه اجزای شيميايي مواد آلي موجود در مواد استخراجي پوست و چوب اکاليپتوس به روش کروماتوگرافي گازی طيف سنجي جرمي

اين تحقيق با هدف استخراج، شناسايی و مقايسه اجزای شيميايی مواد آلی موجود در مواد استخراجی پوست و چوب گونه اکاليپتوس کاملدولنسيس انجام شد. به اين منظور سه اصله درخت سالم از جنگلهای نوشهر قطع و نمونه ها به آرد چوب تبديل شود . سپس مواد استخراجی محلول در حلال استون بر طبق آزمونهای استاندارد TAPPI تهيه و بعد به داخل يک ويال شيشهای منتقل و به آن واکنشگر بيس تری متيل سايليل تری فلور استاميد اضافه و برای آناليز به دستگاه کروماتوگرافی گازی طيف سنجی جرمی – تزريق گرديد. شناسايی مواد با توجه به دياگرام زمان بازداری، محاسبه ضريب کواتس و جدول آدامز انجام شد. به طورکلی ۱۳ ترکيب در پوست و ۱۸ ترکيب در چوب اکاليپتوس وجود داشت که دو ترکيب بيس ۲ اتيل هگزيل فتالات و هگزا دکانوييوک اسيد بوده – صورت مشترک در هر دو عضو درخت وجود داشته است. مهمترين ترکيب شيميايی موجود در پوست بيش ۲ اتيل هگزيل فتالات –  ۷۲ / ۹۸ درصدو مهمترين ترکيب شيميايی موجود در چوب اکاليپتوس ۲ پنتانون – ۴۱ / ۵۷ درصدمشاهده و شناسايی گرديد.

 

دانلود فایل استخراج، شناسايي و مقايسه اجزای شيميايي مواد آلي موجود در مواد استخراجي پوست و چوب اکاليپتوس به روش کروماتوگرافي گازی طيف سنجي جرمي

یک نظر

  1. سلام.وبسایت خیلی خوبی دارید.دستتون
    درد نکنه

جوابی بنویسید