خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » فراورده های صفحه ای » اثر درجات مختلف پلي پروپيلن و ماده سازگاركننده بر روي ويژگي هاي چندسازه چوب- پلاستيك

اثر درجات مختلف پلي پروپيلن و ماده سازگاركننده بر روي ويژگي هاي چندسازه چوب- پلاستيك

اثر درجات مختلف پلي پروپيلن و ماده سازگاركننده بر روي ويژگي هاي چندسازه چوب- پلاستيك

با استفاده از سه درجه مختلف پلي پروپيلن و دو نوع سازگاركننده متفاوت و بدون سازگاركننده و آرد چوب پسته ، نمونه هاي آزموني چندسازه هاي چوب پلاستيك ساخته شده و خواص آنها با يكديگر مقايسه گرديد . به اين منظور خواص فيزيكي و مكانيكي نمونه هاي آزموني چوب پلاستيك ازجمله جذب آب و واكشيدگي ضخامت درازمدت ( ۸۱۶ ساعت)، مقاوم ت خمشي، مقاومت كششي، مدول الاستيسيته كششي و خمشي، مقاومت به ضربه و سختي اندازه گيري شد. نتايج حاصل از اندازه گيريهاي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي نشان داد كه اثر درجه پلي پروپيلن و نوع ماده سازگاركننده بر ميزان جذب آب و واكشيدگي ضخامت نمونه ها پس از ۸۱۶ ساعت غوطه وري در آب و هم چنين مقاومت به ضربه و سختي، معني دار نبوده است . البته استفاده از پلي پروپيلن با شاخص جريان مذاب بالاتر حتي در صورت عدم استفاده از ماده سازگازكننده ، منجر به افزايش ويژگي هاي به عنوان MAPP مكانيكي چندساز هي چوب پلاستيك ازجمله مقاوم ت خمشي و كششي شد . به هرحال، به كار بردن انواع متفاوت سازگاركننده، ويژگ يهاي مكانيكي چوب پلاستيك را افزايش مي دهد كه با توجه به نوع آن مي تواند اثر متفاوتي داشته باشد.

 

دانلود فایل اثر درجات مختلف پلي پروپيلن و ماده سازگاركننده بر روي ويژگي هاي چندسازه چوب- پلاستيك

 

جوابی بنویسید